พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1. เผยแพร่พระกิตติคุณเพื่อเป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนให้มีประสบการณ์ มีความรู้ ทักษะที่จำเป็น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารเป็นระบบ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4. พัฒนาการนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


เป้าประสงค์หลัก (Goal)
1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามหลักคริสต์ศาสนา
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและก้าวทันเทคโนโลยี
3. ส่งเสริมการบริหารงาน คุณภาพบุคลากรและการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพจากการร่วมมือของทุกภาคส่วน
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตนโดยยึดหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง